نمایش 1–9 از 37 نتیجه

نگاهی به دوره نوجوانی (کاربردهایی در آموزش متوسطه)

750,000 ریال

یادگیری غیر رسمی در شبکه های اجتماعی

550,000 ریال

برنامه های تمرین در خانه ویژه توانبخشی آسیب های اسکلتی- عضلانی و ورزشی

750,000 ریال

مبانی معرفت شناسی

550,000 ریال

مبانی معرفت شناسی

550,000 ریال

دانشنامه تفصیلی حقوق عمومی

950,000 ریال

دانشنامه تفصیلی حقوق عمومی

950,000 ریال

تحلیل داده های کیفی با رویکرد پدیدار شناسی( مبتنی بر روش کلایزی)

300,000 ریال

تحلیل داده های کیفی با رویکرد پدیدار شناسی( مبتنی بر روش کلایزی)

300,000 ریال