نمایش 13–24 از 42 نتیجه

تحلیل داده های کیفی با رویکرد پدیدار شناسی( مبتنی بر روش کلایزی)

300,000 ریال

تحلیل داده های کیفی با رویکرد پدیدار شناسی( مبتنی بر روش کلایزی)

300,000 ریال

ترجمه ای کهن ازقصص الانبیاء کسایی

600,000 ریال

ترجمه ای کهن ازقصص الانبیاء کسایی

600,000 ریال

طراحی آموزشی، اجرا و ارزشیابی

600,000 ریال

طراحی آموزشی، اجرا و ارزشیابی

600,000 ریال

اخلاق حرفه ای در تربیت

4,450,000 ریال

اخلاق حرفه ای در تربیت

450,000 ریال

نظارت و راهنمایی آموزشی

600,000 ریال
فروخته شده:0
باقی مانده:5

نظارت و راهنمایی آموزشی

600,000 ریال

راهبردها، روش ها و اصول تدریس

450,000 ریال

راهبردها، روش ها و اصول تدریس

450,000 ریال