نمایش 13–24 از 37 نتیجه

طراحی آموزشی، اجرا و ارزشیابی

600,000 ریال

اخلاق حرفه ای در تربیت

450,000 ریال

اخلاق حرفه ای در تربیت

450,000 ریال

نظارت و راهنمایی آموزشی

نظارت و راهنمایی آموزشی

600,000 ریال

راهبردها، روش ها و اصول تدریس

راهبردها، روش ها و اصول تدریس

450,000 ریال

ورزش در آب

ورزش در آب

350,000 ریال

درآمدی بر نشانه معناشناسی در باستان شناسی

درآمدی بر نشانه معناشناسی در باستان شناسی

250,000 ریال

تدریس اثر بخش و اثر بخشی تدریس