نمایش 25–36 از 37 نتیجه

تدریس اثر بخش و اثر بخشی تدریس- نسخه چاپی

220,000 ریال

نظریه ها و دیدگاه های یادگیری

نظریه ها و دیدگاه های یادگیری- نسخه چاپی

200,000 ریال

نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و کاربرد

240,000 ریال

نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و کاربرد-نسخه چاپی

240,000 ریال

رژیم غذایی پروتئینی برای فعالیت های ورزشی مقاومتی

رژیم غذایی پروتئینی برای فعالیت های ورزشی مقاومتی-نسخه چاپی

160,000 ریال

نگارگری ایران در دوره قاجار

نگارگری ایران در دوره قاجار-نسخه چاپی

80,000 ریال

حکیم قهستان

حکیم قهستان-نسخه چاپی

250,000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی