نمایش 1–12 از 38 نتیجه

تحلیل وابستگی داده ها با استفاده از مفصل های واین

750,000 ریال

گیاه پالایی و غنی سازی زیستی دو روی یک سکه

300,000 ریال

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی

850,000 ریال

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

850,000 ریال

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

850,000 ریال

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

600,000 ریال

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

600,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

تحلیل آماری خشکسالی هواشناسی