نمایش 1–24 از 45 نتیجه

طراحی ، بهینه سازی و تحلیل آزمایش ها

1,200,000 ریال

تحلیل چند متغیره وقایع هیدرولوژیک با استفاده از توابع مفصل

1,800,000 ریال

تغییر اقلیم و منابع آب

1,950,000 ریال

نانو زراعت

1,000,000 ریال

عناب میوه فراسودمند

750,000 ریال
فروخته شده:21
باقی مانده:6

تحلیل آماری سری های زمانی در منابع آب

750,000 ریال
فروخته شده:22
باقی مانده:6

اصول بهبود گیاه زراعی

1,000,000 ریال
فروخته شده:8
باقی مانده:21

اثرات تغذیه علوفه بر شیر

800,000 ریال
فروخته شده:16
باقی مانده:13

تحلیل وابستگی داده ها با استفاده از مفصل های واین

750,000 ریال

گیاه پالایی و غنی سازی زیستی دو روی یک سکه

300,000 ریال
فروخته شده:20
باقی مانده:3

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی

850,000 ریال
فروخته شده:6
باقی مانده:8

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال
فروخته شده:1
باقی مانده:4

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال
فروخته شده:1
باقی مانده:4

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

850,000 ریال

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

600,000 ریال

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

600,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

تحلیل آماری خشکسالی هواشناسی

300,000 ریال
فروخته شده:10
باقی مانده:3

تحلیل آماری خشکسالی هواشناسی

300,000 ریال

سازه آبی قنات

350,000 ریال

سازه آبی قنات

350,000 ریال

MATLAB و کاربرد آن در منابع آب

450,000 ریال