نمایش 13–24 از 38 نتیجه

تحلیل آماری خشکسالی هواشناسی

300,000 ریال

سازه آبی قنات

سازه آبی قنات

350,000 ریال

MATLAB و کاربرد آن در منابع آب

450,000 ریال

تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی

170,000 ریال

تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی – نسخه چاپی

170,000 ریال

گوشت شتر و فرآورده های آن

گوشت شتر و فرآورده های آن -نسخه چاپی

340,000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی

400,000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی – نسخه چاپی

400,000 ریال

راهنمای کاربران نرم افزارWinSRFR 4.1

راهنمای کاربران نرم افزارWinSRFR 4.1 – نسخه چاپی

150,000 ریال