نمایش 13–24 از 45 نتیجه

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال
فروخته شده:1
باقی مانده:4

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

850,000 ریال

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

600,000 ریال

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

600,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

تحلیل آماری خشکسالی هواشناسی

300,000 ریال
فروخته شده:10
باقی مانده:3

تحلیل آماری خشکسالی هواشناسی

300,000 ریال

سازه آبی قنات

350,000 ریال

سازه آبی قنات

350,000 ریال

MATLAB و کاربرد آن در منابع آب

450,000 ریال