تحلیل داده های کیفی با رویکرد پدیدار شناسی( مبتنی بر روش کلایزی)
دسته بندی :
علوم انسانی و هنر
نویسنده :
محمد اکبری بورنگ، سمیرا پور
قیمت نسخه چاپی
300,000 ریال
1
+ -
۰
289
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
کتاب پیش رو یکی از منابع کاربردی در حوزه روش شناسی تحقیقات پدیدارشناختی است. با توجه به جدید بودن پارادایم پژوهشهای کیفی در ایران و سردرگمی دانشجویان در انجام و تحلیل دادههای پژوهشی کیفی و فقدان منابعی کاربردی که در این حوزه وجود دارد آنگونه که بتواند راهنمای عملیاتی برای انجام و تحلیل دادههای پژوهش کیفی باشد، طراحی کتاب حاضر به گونهای صورت گرفته است که اولاً، دانشجویان و محققان را در حوزه موضوعی مورد مطالعه جهت انجام پژوهش پدیدارشناسی راهنمایی نموده و دوماً، این اثر رهنمودی برای تحلیل دادههای پدیدارشناختی با رویکرد کلایزی خواهد بود. از این رو، کتاب حاضر نه تنها کتابی کمک درسی است بلکه کتابی درسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز قلمداد میشود که به گونهای متفاوت از آثار موجود در پژوهشهای کیفی، سعی در بهبود مهارتهای پژوهش کیفی دانشجویان و محققان علاقه مند در این حوزه مینماید. این اثر در هفت فصل تهیه و تدوین گردیده است. فصل اول شامل پدیدارشناسی در علوم رفتاری است که مفهوم پدیدارشناسی و تمایز این رویکرد با سایر رویکردهای پژوهشی را مورد بررسی قرار میدهد. در فصل دوم، نمونه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات در پدیدارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم، خواننده با انواع شیوه های تحلیل داده ها در پدیدارشناسی و در فصل چهارم با روش کلایزی و مراحل تحلیل آن آشنا میشود. در فصل پنجم، اعتباریابی در پژوهشهای پدیدارشناسی بررسی شده است. در فصل ششم کتاب به تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار کیفی MAXQDA پرداخته شده است که یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در تحلیل دادههای کیفی میباشد. فصل هفتم کتاب نیز تحت عنوان جمع بندی و نتیجه گیری، مثالی کاربردی از نحوه تحلیل داده ها با کمک روش هفت مرحله ای کلایزی و نیز شیوه استفاده از نرم افزار MAXQDA برای تحلیل و تفسیر داده ها ارائه گردیده است.
نویسنده :
محمد اکبری بورنگ، سمیرا پور
تاریخ انتشار :
1399
برچسب ها :
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765