نمایش 1–12 از 15 نتیجه

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

850,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

سازه آبی قنات

350,000 ریال

سازه آبی قنات

350,000 ریال

تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی – نسخه چاپی

170,000 ریال

توابع تولید گیاهی در مناطق خشک

80,000 ریال

توابع تولید گیاهی در مناطق خشک-نسخه چاپی

80,000 ریال

زئولیت ها معرفی، خواص و کاربرد آن-نسخه چاپی

70,000 ریال

زعفران دانش فنی مبتنی بر رهیافت های پژوهشی

250,000 ریال

گیاهان آینده

170,000 ریال

گیاهان آینده-نسخه چاپی

170,000 ریال

تکامل گیاهی و خاستگاه گونه های زراعی

150,000 ریال